• مقاومت نسبی در برابر نفوذ آب و گرمای ایجاد شده توسط شعله
  • بستن شیر های گاز یا محلول یا آب به صورت اتوماتیک

بازوی برقی شیر گاز