چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۰
0
آموزش 3
زمان تخلیه ساختمان از سه قسمت اصلی تشکیل گردیده است
آموزش 3
زمان تخلیه ساختمان از سه قسمت اصلی تشکیل گردیده است:
زمان کشف حریق که از شروع حریق تا اعلام آن 1- A wareness time
به طول می انجامد.
زمان شنیدن آژیر خطر و اطمینان (باور نمودن ) 2- Behaviour and response time
و پاسخ به آن حرکت تا ابتدای مسیر تخلیه
زمان فرار ، که از ابتدای مسیر حرکت شروع و تا گذشتن 3- Escape time